Pożyczki gotówkowe
       


Dom Maklerski BDM S.A.

43-300 Bielsko-BiaÅa, ul. StojaÅowskiego 27

Tel. 33 812 84 40

Fax. 33 812 84 42

e-mail: bdm@bdm.com.pl

www.bdm.com.pl


    

Dom Maklerski BDM S.A. funkcjonuje na rynku kapitaÅowym od 1993 roku. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem licencjonowanym dziaÅajÄcym na podstawie zezwoleÅ Komisji Nadzoru Finansowego.

BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, który Åwiadczy usÅugi m.in. w nastÄpujÄcych segmentach rynku:
- dziaÅalnoÅÄ brokerska,
- zarzÄdzanie portfelami inwestycyjnymi,
- bankowoÅÄ inwestycyjna.

 
     W rankingu GG Parkiet „Najlepszy dom maklerski wÅród inwestorów indywidualnych” Dom Maklerski BDM S.A. zajÄÅ I miejsce w kategorii: życzliwoÅÄ i gotowoÅÄ pracowników domu maklerskiego do pomocy oraz II miejsce w kategorii opÅaty i prowizje w transakcjach on-line. Ponadto BDM S.A. plasowaÅ siÄ w czoÅówce domów maklerskich w pozostaÅych kategoriach.

Dom Maklerski BDM S.A. uzyskaÅ jednÄ z najwyższych ocen w przygotowanym przez magazyn „Forbes Investor” Rankingu Liderów Rynku Pierwotnego 2007. Jednym z elementów wchodzÄcych w skÅad ogólnej oceny byÅ subranking Ocena Emitentów. BDM S.A. zajÄÅ w nim trzeciÄ lokatÄ. W jego ramach domy maklerskie podlegaÅy ocenie emitentów w piÄciu kategoriach: wiedza i doÅwiadczenie pracowników, dbaÅoÅÄ o ekonomiczne interesy emitenta, sprawnoÅÄ (tempo) przeprowadzenia emisji akcji i wejÅcia na gieÅdÄ, organizacja i koordynacja procesu emisji akcji (wejÅcia na gieÅdÄ) oraz elastycznoÅÄ i partnerskie traktowanie emitenta. W każdej z kategorii BDM S.A. uplasowaÅ siÄ w ÅcisÅej czoÅówce. Najwyżej emitenci ocenili elastycznoÅÄ i partnerskie podejÅcie do klienta spóÅki.


(źródÅo: witryna internetowa DM BDM S.A.)

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: