Archiwum Walnych Zgromadzeń - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 03-07-2017r.

    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1 i w zwiÄzku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 03 lipca 2017 r., na godz. 900, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach: • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 29-06-2016r.
    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1 i w zwiÄzku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 29 czerwca 2016 r., na godz. 1000, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach: • NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 10-02-2016r.
    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1 i w zwiÄzku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 10 lutego 2016 r., na godz. 900, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach:


 • NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 28-10-2015r.
    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1 i w zwiÄzku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 28 października 2015 r., na godz. 900, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach:TreÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ po ogÅoszeniu zmian w porzÄdku obrad w dniu 09-10-2015r.:

 • NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 07-08-2015r.
    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1 i w zwiÄzku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki oraz w wykonaniu uchwaÅy nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. z dnia 24 czerwca 2015r., zwoÅuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 07 sierpnia 2015 r., na godz. 1000, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach:TreÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ po ogÅoszeniu zmian w porzÄdku obrad w dniu 20-07-2015r.: • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 24-06-2015r.
    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1 i w zwiÄzku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 24 czerwca 2015 r., na godz. 1000, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach:


TreÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ po ogÅoszeniu zmian w porzÄdku obrad:


ZarzÄdzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ZarzÄd Wierzyciel S.A. ("Emitent", "SpóÅka"), w nawiÄzaniu do raportu bieżÄcego nr 8/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zwoÅania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅki na dzieÅ 24 czerwca 2015 roku informuje, że na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spóÅek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta zarzÄdziÅo przerwÄ w obradach tego Zgromadzenia.
Obrady Zgromadzenia zostanÄ wznowione po przerwie, w dniu 8 lipca 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie SpóÅki.
 • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 02-07-2014r.
    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1 i w zwiÄzku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 2 lipca 2014 r., na godz. 1100, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach:TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 02-07-2014r. • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 28-06-2013r.
    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1 i w zwiÄzku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 28 czerwca 2013 r., na godz. 1300, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach:TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 28-06-2013r.


 • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 21-06-2012r.
    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 21 czerwca 2012 r., na godz. 1300, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach:


TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 21-06-2012r. • NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 22-12-2011r.

   ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie art. 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 22 grudnia 2011 r., na godz. 1300, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach: • ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 22-06-2011r.

    ZarzÄd WIERZYCIEL SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w MikoÅowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 MikoÅów, zarejestrowanej w sÄdzie rejestrowym: SÄd Rejonowy w Katowicach, VIII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego, pod  numerem  KRS 0000190266 („SpóÅka”) na podstawie 399 § 1, 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu SpóÅki, zwoÅuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ 22 czerwca 2011 r., na godz. 1300, w MikoÅowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. PeÅna treÅÄ ogÅoszenia wraz z dokumentacjÄ dostÄpna jest w poniższych plikach :


TreÅÄ uchwaÅ podjÄtych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wierzyciel S.A. odbytym w dniu 22-06-2011r.


OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spÅaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalnoÅci
 • bez zgody wspóÅmaÅżonka
 • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: