Pożyczki gotówkowe
       

 Historia firmy

        Firma istnieje od 2003 roku i powstaÅa w celu wypeÅnienia rosnÄcego zapotrzebowania rynku na usÅugi finansowe. W pierwszym etapie dziaÅalnoÅci spóÅka wykupowaÅa wierzytelnoÅci od banków. DziaÅania windykacyjne prowadzone w obrÄbie zakupionych należnoÅci doprowadziÅy do sukcesywnego egzekwowania nabytych wierzytelnoÅci. Równolegle z tymi dziaÅaniami poczyniono szereg inwestycji na rynku kapitaÅowym (obrót akcjami na rynku pierwotnym). Istotnym wydarzeniem w historii firmy byÅo podpisanie umowy z firmÄ Helikon sp. z o.o., której przedmiotem dziaÅalnoÅci jest poÅrednictwo w sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez Wierzyciel S.A. oraz dziaÅalnoÅÄ w zakresie budowy systemów IT dostosowanych do konkretnych potrzeb Klienta. ZÅożonoÅÄ usÅug branży finansowej wymagaÅa posiadania wÅasnego systemu operacyjnego do odpowiedniej ewidencji i ksiÄgowaÅ oferowanych produktów finansowych, dlatego pozyskanie odpowiedniego zaplecza informatycznego (hardware i software) stanowiÅo jednÄ z gÅównych wytycznych dziaÅalnoÅci ZarzÄdu w tamtym okresie. W wyniku podjÄtych dziaÅaÅ firma opracowaÅa (we wspóÅpracy z firmÄ Helikon Sp. z o.o.) aplikacjÄ „SKOP” – System Kompleksowej ObsÅugi Pożyczek speÅniajÄcy wysokie wymagania stawiane tego typu oprogramowaniu. DysponujÄc odpowiednimi narzÄdziami i infrastrukturÄ niezbÄdnÄ do sprawnej obsÅugi produktów finansowych spóÅka mogÅa rozpoczÄÄ dziaÅalnoÅÄ polegajÄcÄ na sprzedaży pożyczek gotówkowych z wykorzystaniem sieci agencji kredytowych zlokalizowanych na terenie caÅego kraju, która to dziaÅalnoÅÄ w sposób zasadniczy determinowaÅa powoÅanie firmy Wierzyciel S.A. do życia w 2003r.

        Firma zadebiutowaÅa na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych w maju 2005r. i kontynuuje dziaÅalnoÅÄ z sukcesem do dnia dzisiejszego. Do stycznia 2008 r. spóÅka finansowaÅa dziaÅalnoÅÄ operacyjnÄ wyÅÄcznie w oparciu o Årodki wÅasne. W celu zwiÄkszenia możliwoÅci sprzedażowych, a tym samym zapewnienia ciÄgÅej oferty sprzedaży pożyczek gotówkowych na rynku ZarzÄd spóÅki zdecydowaÅ siÄ w 2008 roku na rozszerzenie źródeÅ finansowania wÅasnej dziaÅalnoÅci o kredyt bankowy. PodjÄte w tym zakresie dziaÅania pozwoliÅy na znaczne zwiÄkszenie dynamiki sprzedaży w 2008 i 2009 roku co zaowocowaÅo istotnym wzrostem obliga pożyczkowego i należnoÅci z tytuÅu odsetek ( patrz wykres 1) oraz zwiÄkszyÅo przychody spóÅki. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wspierana jest przez gÅównego poÅrednika - firmÄ „Helikon” sp. z o.o., z którÄ wspóÅpraca trwa od momentu rozpoczÄcia inwestycji na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych i w znaczny sposób przyczynia siÄ do sprawnej dystrybucji produktu na terenie caÅego kraju (organizacja sieci sprzedaży, szkolenie agencji kredytowych, analiza ofert konkurencji).

 

 

Strategia rozwoju.

       Koncepcja uczestnictwa Wierzyciel S.A. w rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych, która w istotny sposób przyczyniÅa siÄ do powstania spóÅki, w sposób zasadniczy determinowaÄ bÄdzie także kierunek jej rozwoju w przyszÅoÅci. Strategia ZarzÄdu SpóÅki w tym zakresie zakÅada staÅe powiÄkszanie wolumenu obrotów sprzedaży pożyczek gotówkowych przy wspóÅudziale agencji pożyczkowych zlokalizowanych na terenie caÅego kraju.

 

       PrzyjÄty kierunek rozwoju spóÅki pokrywa siÄ z dużym zapotrzebowaniem rynku na usÅugi oferowane przez Wierzyciel S.A.. Obecna tendencja zaostrzania przez Banki warunków kredytowania ( w tym również kredytów konsumenckich ) wiÄże siÄ m.in. z wprowadzeniem przez UrzÄd Komisji Nadzoru Finansowego tzw. „Rekomendacji T”, która w sposób zauważalny utrudni dostÄpnoÅÄ do kredytu, pożyczki osobom fizycznym. Warto w tym miejscu zaznaczyÄ, że oferta Wierzyciel S.A. skierowana jest gÅównie do osób fizycznych. BiorÄc pod uwagÄ powyższe należy spodziewaÄ siÄ wzrostu popytu na usÅugi Åwiadczone przez spóÅkÄ, co umożliwi lepszÄ selekcjÄ Klientów pod kÄtem ryzyka zwiÄzanego z pożyczaniem Årodków finansowych.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: