Pożyczki gotówkowe
       

Okresy zamkniÄte dotyczÄce transakcji walorami Wierzyciel S.A.

    
W 2015 roku obowiÄzujÄ nastÄpujÄce tzw. okresy zamkniÄte na nabywanie oraz zbywanie akcji SpóÅki Wierzyciel S.A. przez osoby majÄce dostÄp do informacji poufnych (m.in. zasiadajÄcych w jej organach oraz pracujÄcych dla SpóÅki):

 • 28-01-2015r. - 11-02.2015r.
 • 27-03-2015r. - 27-05.2015r.
 • 15-07-2015r. - 29-07-2015r.
 • 27-10-2015r. - 10-11-2015r.


PojÄcie okresów zamkniÄtych

      Ustawa z dnia 29-07-2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojÄcie tzw. okresów zamkniÄtych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zwane pierwotnymi insiderami (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):

"nie mogÄ, w czasie trwania okresu zamkniÄtego, nabywaÄ lub zbywaÄ, na rachunek wÅasny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczÄcych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiÄzanych oraz dokonywaÄ, na rachunek wÅasny lub osoby trzeciej, innych czynnoÅci prawnych powodujÄcych lub mogÄcych powodowaÄ rozporzÄdzenie takimi instrumentami finansowymi".

 • Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamkniety obowiÄzuje dwa tygodnie przed datÄ publikacji raportu.
 • Dla raportów rocznych, okres zamkniÄty obowiÄzuje dwa miesiÄce przed datÄ publikacji raportu rocznego.

Cisza informacyjna

     Ponadto okresem zamkniÄtym jest okres od wejÅcia w posiadanie przez osobÄ fizycznÄ wymienionÄ w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczÄcej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczÄcych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiÄzanych, speÅniajÄcych warunki okreÅlone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomoÅci.
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spÅaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalnoÅci
 • bez zgody wspóÅmaÅżonka
 • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: