Pożyczki gotówkowe
       

Opis rynku, na którym dziaÅa Wierzyciel S.A., wraz z okreÅleniem pozycji SpóÅki na tym rynku oraz zarysem jej planów strategicznych

Firma Wierzyciel S.A. istnieje od 2003 roku i w pierwszym etapie dziaÅalnoÅci kupowaÅa wierzytelnoÅci od banków. Od 2007 roku firma nie podejmuje aktywnoÅci w zakresie zakupu wierzytelnoÅci i postrzega ten rynek jako drugorzÄdny na dzieÅ dzisiejszy.

 Obecnie Wierzyciel S.A. specjalizuje siÄ w usÅugach rynku consumer finanse, w tym w udzielaniu pożyczek gotówkowych i jest to gÅówny rynek na którym dziaÅa. Firma zadebiutowaÅa na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych w maju 2005 roku i kontynuuje dziaÅalnoÅÄ do dnia dzisiejszego traktujÄc jÄ jako podstawowÄ. W celu zwiÄkszenia udziaÅu w rynku ZarzÄd spóÅki zdecydowaÅ siÄ w 2008 roku na rozszerzenie źródeÅ finansowania wÅasnej dziaÅalnoÅci o kredyt bankowy. PodjÄte w tym zakresie dziaÅania pozwoliÅy na znaczne zwiÄkszenie dynamiki sprzedaży w kolejnych latach, co zaowocowaÅo istotnym wzrostem obliga pożyczkowego i należnoÅci z tytuÅu odsetek oraz zwiÄkszyÅo przychody SpóÅki. Kolejnym krokiem na drodze zwiÄkszenia obrotów i udziaÅu w rynku byÅo upublicznienie SpóÅki w 2010 roku.

 


Wykres 1: Obligo pożyczkowe Wierzyciel S.A. w latach 2007-2010

W Polsce od kilku lat utrzymujÄ siÄ korzystne warunki dla rozwoju rynku biznesu consumer finance. Jest to element gospodarki rynkowej zwiÄzany z funkcjonowaniem gospodarstw domowych czyli Årodkami jakimi dysponujÄ. Obecnie motorem dziaÅalnoÅci, który napÄdza koniunkturÄ jest to, że odnotowuje siÄ staÅe zainteresowanie zaciÄganiem kredytów różnego typu. Tempo wzrostu wolumenu kredytów dla ludnoÅci w ostatnich latach przekraczaÅo 30%, z tendencjÄ do spowolnienia w ostatnim okresie w wyniku skutków kryzysu gospodarczego. W efekcie nastÄpujÄ zmiany w strukturze sektora ÅwiadczÄcego usÅugi finansowe. RoÅnie znaczenie usÅug bankowoÅci detalicznej. Instytut BadaÅ nad GospodarkÄ RynkowÄ ocenia perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w najbliższych kilku latach optymistycznie. Uważa siÄ, że najbardziej atrakcyjnym obszarem biznesowym w zakresie wzrostu i rentownoÅci dla banków, firm pożyczkowych i poÅredników kredytowych w perspektywie 2012 roku bÄdÄ kredyty mieszkaniowe i gotówkowe.

Banki, firmy parabankowe oraz poÅrednicy kredytowi muszÄ również liczyÄ siÄ w najbliższych latach z ryzykami i kosztami. Należy uwzglÄdniÄ kwestiÄ upadÅoÅci konsumenckiej oraz nowÄ ustawÄ o kredycie konsumenckim, która m.in. wpÅynie na wzrost obowiÄzków informacyjnych kredytodawcy wzglÄdem kredytobiorcy. Kluczowym zagadnieniem jest też potencjalne pogorszenie perspektyw rozwoju gospodarczego, co może spowodowaÄ wzrost wolumenu trudnych kredytów w portfelach kredytowych banków, firm pożyczkowych i poÅredników kredytowych.

WedÅug danych KNF kredyty dla gospodarstw domowych w bankach wzrosÅy o 10,2% z 407,8 mld zÅ na koniec 2009 r. do 449,3 mld zÅ na koniec wrzeÅnia 2010 r. Po wyeliminowaniu wpÅywu zmian kursów walutowych przyrost kredytów wyniósÅby okoÅo 30,3 mld zÅ, a tempo wzrostu okoÅo 7,2%. DecydujÄcy wpÅyw na przyrost kredytów dla gospodarstw domowych miaÅo zwiÄkszenie portfela kredytów mieszkaniowych. NastÄpiÅo w 2010 roku silne pogorszenie jakoÅci portfela kredytów konsumpcyjnych w bankach, co przeÅożyÅo siÄ na zaostrzenie polityki kredytowej w tym obszarze, skutkujÄce m.in. wyraźnym wyhamowaniem rozwoju tych kredytów. Stagnacja akcji kredytowej w obszarze consumer finance dotyczy w zasadzie każdego produktu. Z informacji UKNF potwierdzonych badaniami ankietowymi NBP wynika, że banki w dalszym ciÄgu zamierzajÄ kontynuowaÄ zaostrzanie polityki kredytowej w obszarze consumer finance.

W rezultacie pojawiÅo siÄ w bankach ujemne saldo odpisów na rezerwy, co jest przede wszystkim konsekwencjÄ materializacji ryzyka zwiÄzanego z segmentem klientów detalicznych. Ujemne saldo odpisów/rezerw zwiÄzanych z kredytami konsumpcyjnymi wyniosÅo 5,7 mld zÅ, co oznacza wzrost w 2010 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegÅego roku o 14,3%.

Z raportu CzekajÄc na impuls opracowanego przez PricewaterhouseCoopers na podstawie badaÅ przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC wynika, że struktura kredytów konsumpcyjnych na koniec wrzeÅnia 2010 r. byÅa bardzo zbliżona do struktury na koniec grudnia 2009 r. PozostaÅe kredyty konsumpcyjne (np. kredyty gotówkowe, kredyty w rachunku bieżÄcym) stanowiÅy 47% portfela, ratalne konsumpcyjne 33%, kredyty w kartach kredytowych 11% , a kredyty ratalne samochodowe 9%.

Kolejna teza badania opisanego w raporcie mówi, że dominujÄcym celem zaciÄgania kredytów konsumenckich sÄ bieżÄce wydatki, cel ten zostaÅ wskazany przez 43% ankietowanych. ZnaczÄca grupa kredytobiorców przeznacza Årodki uzyskane z kredytu na zakup sprzÄtu RTV/AGD, remont mieszkania bÄdź zakup samochodu. Jedynie 6% badanych wskazaÅo, że kredyty umożliwiajÄ im podwyższenie swoich kwalifikacji natomiast 8% klientów, że pozwalajÄ na spÄdzenie udanego urlopu. Cel, na jaki klienci decydujÄ siÄ przeznaczyÄ Årodki uzyskane z kredytu, decyduje o wyborze konkretnego produktu z oferty consumer finance. Wydatki bieżÄce finansowane sÄ najczÄÅciej poprzez kredyt w karcie kredytowej lub kredyt odnawialny, jak również przy wykorzystaniu kredytu gotówkowego. W naturalny sposób zakup sprzÄtu RTV/AGD jest gÅównym motywem zaciÄgniÄcia kredytu ratalnego. Remont mieszkania jest najczÄÅciej finansowany kredytem gotówkowym, kredytem odnawialnym lub pożyczkÄ hipotecznÄ.

Rynek pożyczek gotówkowych ze wzglÄdu na bardziej liberalnÄ formÄ (bardziej atrakcyjnÄ dla klienta) uzyskuje w ostatnich latach przewagÄ nad formalnie definiowanymi umowami kredytowymi. Zaostrzenie polityki kredytowej przez banki przyczynia siÄ do wzrostu wartoÅci narzÄdzia finansowego jakim jest pożyczka. Informacje KNF publikowane w 2010 roku wskazujÄ, że banki zaostrzajÄ kryteria udzielania kredytów, gÅównie konsumpcyjnych, dla gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy sprawia, że potencjalny klient wybiera nie tylko te najtaÅsze produkty kredytowe, ale te z najbardziej przystÄpnym procesem weryfikacji. Mniej restrykcyjne na etapie przyznawania pożyczki gotówkowe sÄ w stanie szybciej i sprawniej zaspokoiÄ potrzeby konsumentów, pomimo stosunkowo wysokiej ceny.

Wierzyciel S.A. dziÄki doÅwiadczeniu z dziedziny finansów i ekonomii oraz wieloletniej praktyce na rynku bankowym, stworzyÅ pakiet precyzyjnych, ale przystÄpnych regulacji, dziÄki którym od lat dokonuje dynamicznej ekspansji rynku docierajÄc do szerokiego grona klientów. Instytucje parabankowe od banków różniÄ siÄ tym, że nie podlegajÄ kontroli Komisji Nadzoru Finansowego ani przepisom prawa bankowego. PożyczajÄ ze Årodków wÅasnych, a nie jak banki z depozytów wniesionych przez innych klientów. PożyczajÄc pieniÄdze, nie trzeba też okreÅlaÄ celu, na jaki je wydamy. W lutym 2010 roku KNF przyjÄÅa RekomendacjÄ T, która jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów detalicznych, bazujÄcych na zasadzie rzetelnego badania zdolnoÅci kredytowej klienta. Zalecenia wdrożone do praktyki bankowej na jesieni 2010 roku zmuszajÄ banki, aby rygorystycznie sprawdzaÄ zdolnoÅÄ kredytowÄ klientów. Wprowadzenie Rekomendacji T w życie staÅo siÄ dla instytucji parabankowych szansÄ na rozwój rynku zbytu swoich produktów i przejÄcie czÄÅci dotychczasowych klientów banków. W rezultacie to dziaÅanie przeÅoży siÄ na wiÄksze możliwoÅci sprzedażowe przy zastosowaniu bardziej rygorystycznej selekcji klientów pod kÄtem ryzyka zwiÄzanego z pożyczaniem Årodków pieniÄżnych.

Rynek pożyczek gotówkowych charakteryzuje siÄ duÅ¼Ä konkurencjÄ, którego gÅównymi podmiotami sÄ banki. KonkurencjÄ dla firmy Wierzyciel S.A. stanowiÄ gÅównie firmy udzielajÄce pożyczek gotówkowych poza systemem bankowym, o zÅagodzonym procesie badania wiarygodnoÅci i nieco zliberalizowanych procedurach. Szybkie pożyczki kojarzone sÄ przede wszystkim z brytyjskÄ instytucjÄ finansowÄ Provident. Firma pożycza z wÅasnego kapitaÅu, a zasÅynÄÅa obsÅugÄ docierajÄca bezpoÅrednio do domu klienta opartÄ o nawet tygodniowe spÅaty rat. DrugÄ znanÄ instytucjÄ parabankowÄ jest firma Kredyty Chwilówki, oferujÄce szerokÄ gamÄ kredytów, poczÄwszy od gotówkowych, oddÅużeniowych, aż po "szybkÄ pożyczkÄ w 15 minut". Zarówno Provident jak i Kredyty Chwilówki posiadajÄ już rozpoznawalnÄ markÄ w ÅwiadomoÅci klientów. Celem dziaÅalnoÅci SpóÅdzielczych Kas OszczÄdnoÅciowo - Kredytowych (SKOK) jest gromadzenie Årodków pieniÄżnych wyÅÄcznie swoich czÅonków oraz udzielanie im pożyczek i kredytów. Jeszcze innym typem zadÅużenia jest pożyczka spoÅecznoÅciowa, polegajÄca na umieszczeniu ogÅoszenia w portalu internetowym o zamiarze zaciÄgniÄcia pożyczki na konkretny cel z informacjami o odsetkach i terminie spÅaty pożyczki. Na dany moment liczÄ siÄ na tym rynku tym podmioty o nazwie kokos.pl i smava.pl.

Koncepcja uczestnictwa Wierzyciel S.A. w rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych w sposób zasadniczy determinowaÄ bÄdzie także kierunek jej rozwoju w przyszÅoÅci. Strategia ZarzÄdu SpóÅki w tym zakresie zakÅada staÅe powiÄkszanie wolumenu obrotów sprzedaży pożyczek gotówkowych przy wspóÅudziale agencji pożyczkowych zlokalizowanych na terenie caÅego kraju. Należy przyznaÄ, że dowolne metody okreÅlajÄce pozycjÄ firmy na rynku wskaÅ¼Ä na znikomy liczbowy udziaÅ SpóÅki w olbrzymim rynku tego rodzaju usÅug. Istotnym faktem jest, przy uwzglÄdnieniu kryterium geograficznego, obecnoÅÄ wspóÅpracujÄcych 400 biur poÅredników kredytowych we wszystkich województwach w Polsce. Jest to stabilny potencjaÅ zwiÄkszania udziaÅu w rynku, przy zachowaniu zrównoważonej polityki zarzÄdzania kosztami.

Warto zaznaczyÄ, że oferta Wierzyciel S.A. skierowana jest gÅównie do osób fizycznych. Przy uwzglÄdnieniu doÅwiadczenia pracowników oraz posiadajÄc do dyspozycji odpowiednie narzÄdzia i infrastrukturÄ niezbÄdnÄ do sprawnej obsÅugi produktów finansowych należy spodziewaÄ siÄ wzrostu popytu na usÅugi Åwiadczone przez SpóÅkÄ. Nasza strategia uwzglÄdnia zarzÄdzanie i budowÄ portfela klientów przy zachowaniu priorytetu zrównoważonego ryzyka zwiÄzanego z pożyczaniem Årodków finansowych.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: