Pożyczki gotówkowe
       
 
               Firma Wierzyciel S.A. specjalizuje siÄ w sprzedaży pożyczek gotówkowych na terenie caÅego kraju z wykorzystaniem biur poÅrednictwa finansowego.

WARUNKI UDZIELANIA POÅ»YCZEK GOTÓWKOWYCH PRZEZ
WIERZYCIEL SPÓÅKA AKCYJNA Z SIEDZIBÄ W MIKOÅOWIE
 


1. Informacje ogólne
 • pożyczka gotówkowa udzielana przez „WIERZYCIEL" S.A. to pożyczka dla osób fizycznych, posiadajÄcych staÅe, wiarygodne i udokumentowane przychody, staÅe zameldowanie, realizowana za poÅrednictwem biur poÅrednictwa finansowego;
 • spÅata pożyczki wraz z odsetkami nastÄpuje w staÅych pÅatnoÅciach, w okresach miesiÄcznych, liczÄc od dnia wypÅaty;
 • minimalny wiek Pożyczkobiorcy i PorÄczyciela - 18 lat;
 • maksymalny wiek Pożyczkobiorcy i PorÄczyciela w chwili zÅożenia wniosku o pożyczkÄ - 68 lat;
 • bezwzglÄdnie wymagane konto bankowe do przelewu Årodków pieniÄżnych z pożyczki.
 

2. Ogólne warunki udzielania pożyczek dla Pożyczkobiorcy i PorÄczyciela
 • peÅna zdolnoÅÄ do czynnoÅci prawnych;
 • źródÅa dochodu: umowa o pracÄ, renta, emerytura:
 • w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracÄ na czas okreÅlony wymagany jest przynajmniej 3 miesiÄczny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy lub udokumentowana ciÄgÅoÅÄ zatrudnienia - w chwili zaciÄgniÄcia pożyczki umowa o pracÄ musi byÄ ważna jeszcze przez co najmniej trzy miesiÄce;
 • w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracÄ na czas nieokreÅlony zatrudnienie minimum 3 miesiÄce u obecnego pracodawcy lub udokumentowana ciÄgÅoÅÄ zatrudnienia;
 • minimalny dochód Pożyczkobiorcy i/lub PorÄczyciela: 1.300,00 zÅ  netto (nie dotyczy pożyczki do 3 600 zÅ dla maÅżeÅstw z dwoma dochodami, o której mowa w pozycji nr 4 poniższej tabeli).
 
3. Czynniki dyskwalifikujÄce uzyskanie pożyczki i wykluczajÄce PorÄczyciela:
 • nie przyznanie siÄ do zadÅużenia w innych bankach;
 • obciÄżenie wynagrodzenia (np.: komornik ,itp.);
 • negatywna opinia o Pożyczkobiorcy lub PorÄczycielu;
 • wystÄpowanie w bazach danych nierzetelnych klientów.
 
4. Wymagane dokumenty:
Ogólnie:
 • wniosek o pożyczkÄ;
 • formularz informacyjny;
 • weksel in blanco;
 • deklaracja wekslowa wystawcy(ów) weksla,
 • deklaracja wekslowa PorÄczyciela(li),
 • oÅwiadczenie PorÄczyciela ( o solidarnym porÄczeniu pożyczki );
 • umowa pożyczki pieniÄżnej - 2 egzemplarze;
 • kserokopia dowodu osobistego oraz innego dokumentu potwierdzajÄcego tożsamoÅÄ;
 • zaÅwiadczenie o osiÄganych dochodach:
 
Osoby zatrudnione na zasadzie umowy o pracÄ:
 • zaÅwiadczenie od pracodawcy o osiÄganych Årednich dochodach netto za ostatnie 3 miesiÄce;
 
Emeryci i renciÅci:
 • emerytura – kserokopia decyzji ZUS (waloryzacji) + jeden z poniższych dokumentów:
  a) kserokopia odcinka emerytury nie starszego niż z poprzedniego miesiÄca,
  b) wyciÄg z konta z wpÅywem kwoty Åwiadczenia za poprzedni miesiÄc,
  c) zaÅwiadczenie wystawione przez ZUS o wysokoÅci otrzymywanego Åwiadczenia,
 • renta ( staÅa, czasowa )kserokopia decyzji ZUS (waloryzacji) i opinii lekarskiej + jeden z poniższych dokumentów:
  a) kserokopia odcinka emerytury nie starszego niż z poprzedniego miesiÄca,
  b) wyciÄg z konta z wpÅywem kwoty Åwiadczenia za poprzedni miesiÄc,
  c) zaÅwiadczenie wystawione przez ZUS o wysokoÅci otrzymywanego Åwiadczenia,
 
Osoby pobierajÄce Åwiadczenie przedemerytalne:
 • zaÅwiadczenie o dochodach netto z trzech ostatnich miesiÄcy ( oryginaÅ );
 • decyzja o przyznaniu Åwiadczenia przedemerytalnego (kserokopia).
 
5. Warunki szczegóÅowe:
 • zdolnoÅÄ do zaciÄgniÄcia pożyczki ( porÄczenia ): dochód netto - spÅata ( rata kapitaÅowo-odsetkowa ) > iloÅÄ osób na utrzymaniu x 450 zÅ;
 • przy wyliczeniu zdolnoÅci zaciÄgniÄcia pożyczki należy uwzglÄdniÄ inne zobowiÄzania wskazane przez pożyczkobiorcÄ i o ich wysokoÅÄ pomniejszyÄ dochód;
 • osoby samotne: dochód netto - spÅata ( rata kapitaÅowo-odsetkowa ) > 900 zÅ;
 
6. PorÄczyciel:
 • porÄczaÄ może osoba samotna lub maÅżeÅstwo;
 • przy ocenie zdolnoÅci do porÄczenia maÅżeÅstwa uwzglÄdniamy oba dochody;
 • przy wyliczeniu zdolnoÅci do porÄczenia należy uwzglÄdniÄ inne zobowiÄzania wskazane przez porÄczyciela i o ich wysokoÅÄ pomniejszyÄ dochód.
 
7. Formy zabezpieczenia pożyczki:
 • weksel wÅasny in blanco;
 • porÄczenie wekslowe;
 • inne formy zabezpieczenia akceptowane przez WIERZYCIEL S.A.
 
8. Uwagi koÅcowe:
 • Pożyczkobiorca i PorÄczyciel zawsze podajÄ wÅasny nr telefonu lub grzecznoÅciowy (z podaniem imienia i nazwiska wÅaÅciciela telefonu);
 • do dokumentacji pożyczkowej należy obowiÄzkowo doÅÄczyÄ również:
a) zaÅwiadczenie o zatrudnieniu i dochodach - potwierdzenie zatrudnienia i danych personalnych ( telefon do pracodawcy; imiÄ, nazwisko oraz stanowisko osoby potwierdzajÄcej zatrudnienie ) z podpisem osoby dokonujÄcej potwierdzenia zatrudnienia;
b) nr rachunku bankowego na jaki majÄ zostaÄ przelane Årodki pieniÄżne z tytuÅu udzielonej pożyczki ze wskazaniem wÅaÅciciela tego rachunku;
c) w przypadku maÅżeÅstw z dwoma różniÄcymi siÄ adresami staÅego zameldowania, bÄdź zameldowaniu tymczasowym konieczne jest wskazanie przez pożyczkobiorców adresu do korespondencji;
d)
wszystkie kserokopie muszÄ byÄ potwierdzone przez osobÄ sporzÄdzajÄcÄ wniosek o pożyczkÄ ( upoważnionego Agenta ) pieczÄtkÄ za zgodnoÅÄ z oryginaÅem oraz wÅasnorÄcznym podpisem;
 • zaÅwiadczenie o dochodach jest ważne 30 dni od daty wystawienia i winno byÄ podpisane przez dyrektora, gÅównego ksiÄgowego lub osobÄ upoważnionÄ - wymagana pieczÄtka imienna. W przypadku wÄtpliwoÅci co do wiarygodnoÅci zatrudnienia, potwierdzenie zatrudnienia może nastÄpiÄ poprzez przedÅożenie raportu RMUA z ostatnich 3 miesiÄcy;
 • przedkÅadane zaÅwiadczenia o zatrudnieniu muszÄ byÄ oryginalne;
 • osoba sporzÄdzajÄca dokumentacjÄ pożyczkowÄ musi posÅugiwaÄ siÄ pieczÄtkÄ firmowÄ lub pieczÄtkÄ imiennÄ z numerem PESEL;
 • na dokumentacji pożyczkowej - nie skreÅlamy i nie używamy korektora;
 • formularz informacyjny, wzór umowy pożyczki pieniÄżnej, wzór oÅwiadczenia o odstÄpieniu od umowy pożyczki oraz aktualnÄ TaryfÄ opÅat i prowizji Wierzyciel S.A., należy wrÄczyÄ Klientowi;
 • w uzasadnionych przypadkach Wierzyciel S.A. może wymagaÄ od Pożyczkobiorców/PorÄczycieli uzupeÅnienia dokumentacji poprzez przedÅożenie innych niż wskazane w obowiÄzujÄcych warunkach dokumenty;
 • WIERZYCIEL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o pożyczkÄ bez podania przyczyny;
 • WIERZYCIEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty przyznanej pożyczki bez podania przyczyny, za zgodÄ Wnioskodawcy.

9. Produkty:

  PodziaÅ produktów Wierzyciel S.A. ze wzglÄdu na typ produktu, wysokoÅÄ caÅkowitej kwoty pożyczki oraz dÅugoÅÄ okresu spÅaty

  L.p.:

  Typ produktu:

  CaÅkowita kwota pożyczki
  [PLN]:

  DÅugoÅÄ okresu spÅaty pożyczki
  [m-c]:

  Pobierz
  Formularz informacyjny *

  MIN.

  MAX.

  MIN.

  MAX.

  1.

  Pożyczka dla osób samotnych oraz bez zgody wspóÅmaÅżonka (min. dochód 1 300,00 zÅ netto):

  200,00

  1 800,00

  1

  16

  Formularz informacyjny *

  2.

  Pożyczka dla osób samotnych oraz bez zgody wspóÅmaÅżonka (min. dochód 1 800,00 zÅ netto):

  200,00

  2 200,00

  1

  18

  Formularz informacyjny *

  3.

  Pożyczka dla maÅżeÅstw z 1 dochodem:

  200,00

  2 000,00

  3

  24

  Formularz informacyjny *

  4.

  Pożyczka dla maÅżeÅstw z 2 dochodami (gdzie pierwszy dochód ≥ 1400 zÅ netto, a drugi dochód
  ≥ 1000 zÅ netto):

  200,00

  3 600,00

  3

  36

  Formularz informacyjny *

  5.

  Pożyczka bez zgody wspóÅmaÅżonka z porÄczycielem ( nie wiÄcej niż trzykrotnoÅÄ niższego wynagrodzenia netto Pożyczkobiorcy lub PorÄczyciela ) - z zastrzeżeniem, że kwota pożyczki nie może przekroczyÄ trzykrotnoÅci niższego wynagrodzenia netto Pożyczkobiorcy lub PorÄczyciela:

  200,00

  5 100,00

  3

  40

  Formularz informacyjny *

  6.

  Pożyczka dla maÅżeÅstwa z 2 dochodami:

  200,00

  5 100,00

  3

  40

  Formularz informacyjny *

  7.

  Pożyczka dla maÅżeÅstwa z 1 dochodem i 1 porÄczycielem:

  200,00

  5 100,00

  3

  40

  Formularz informacyjny *

  8.

  Pożyczka dla osoby samotnej z 1 porÄczycielem:

  200,00

  5 100,00

  3

  40

  Formularz informacyjny *

  9.

  Pożyczka dla maÅżeÅstw z 2 dochodami i z 1 porÄczycielem:

  200,00

  11 000,00

  3

  48

  Formularz informacyjny *

  10.

  Pożyczka dla maÅżeÅstw z 1 dochodem i z 2 porÄczycielami:

  200,00

  11 000,00

  3

  48

  Formularz informacyjny *

  11.

  Pożyczka dla osób samotnych z 2 porÄczycielami:

  200,00

  11 000,00

  3

  48

  Formularz informacyjny *

* Formularze informacyjne zamieszczone w powyższej tabeli zawierajÄ dane dla poszczególnych produktów wyliczone przy zaÅożeniu najwyższej caÅkowitej kwoty pożyczki z najdÅuższym okresem jej spÅaty.
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spÅaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalnoÅci
 • bez zgody wspóÅmaÅżonka
 • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: