Pożyczki gotówkowe
       

Regulamin Åwiadczenia usÅugi „Newsletter Wierzyciel S.A.”

   

 1. WydawcÄ „Newsletter Wierzyciel S.A.” jest spóÅka dziaÅajÄca pod firmÄ Wierzyciel SpóÅka Akcyjna z siedzibÄ w Orzeszu zwana dalej Wierzyciel.

 2. Przedmiotem usÅugi „Newsletter Wierzyciel S.A.” jest wysyÅanie za poÅrednictwem poczty elektronicznej przez Wierzyciel na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletterem Wierzyciel S.A.

 3. UsÅuga Newslettera Wierzyciel S.A. ma charakter bezpÅatny i jest dostÄpna dla każdego użytkownika serwisu pod warunkiem speÅnienia czynnoÅci, o której mowa w punkcie 6. Regulaminu.

 4. Newsletter Wierzyciel S.A. jest przesyÅany do zarejestrowanych użytkowników nie czÄÅciej niż raz w tygodniu.

 5. Newsletter Wierzyciel S.A. zawiera miÄdzy innymi materiaÅy marketingowe, reklamy, aktualnÄ ofertÄ produktów finansowych Wierzyciel oraz instytucji finansowych wspóÅpracujÄcych z Wierzyciel lub ÅwiadczÄcych usÅugi za poÅrednictwem Wierzyciel.

 6. Zamówienie i potwierdzenie chÄci korzystania z usÅugi Newsletter Wierzyciel S.A. przez użytkownika nastÄpuje poprzez dokonanie czynnoÅci rejestracyjnych, polegajÄcych na:

 • wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.wierzycielsa.pl w sekcji Newsletter,

 • zaakceptowaniu treÅci niniejszego „Regulaminu Åwiadczenia usÅugi Newsletter Wierzyciel S.A.” poprzez zaznaczenie pola znajdujÄcego siÄ z lewej strony linka o treÅci „akceptujÄ regulamin”,

 • klikniÄcie przycisku „+”.

Po wykonaniu tych czynnoÅci użytkownik staje siÄ subskrybentem Newslettera Wierzyciel S.A.

 1. Rezygnacja subskrybenta z usÅugi Newslettera Wierzyciel S.A. nastÄpuje poprzez dokonanie czynnoÅci wyrejestrowujÄcych polegajÄcych na:

 • wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.wierzycielsa.pl w sekcji Newsletter,

 • klikniÄcie przycisku „-” - (w tym momencie na adres e-mail subskrybenta zostaje wygenerowana automatyczna wiadomoÅÄ z linkiem oznaczonym jako „RezygnujÄ z usÅugi Newslettera Wierzyciel S.A.”,

 • klikniecie odpowiedniego pola – link oznaczony jako „RezygnujÄ z usÅugi Newslettera Wierzyciel S.A.” w treÅci automatycznie wygenerowanej wiadomoÅci e-mail wysÅanej na adres subskrybenta,

Niezależnie od powyższego, każdy subskrybent Newslettera Wierzyciel S.A. może zrezygnowaÄ z jego otrzymywania poprzez klikniÄcie linku obecnego w każdej wiadomoÅci przesÅanej przez Wierzyciel w ramach usÅugi Newsletter Wierzyciel S.A.
Po wykonaniu powyższych czynnoÅci użytkownik zostaje wykreÅlony z listy subskrypcyjnej Newslettera Wierzyciel S.A.

 1. Zamówienie przez subskrybenta Newslettera Wierzyciel S.A. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. przetwarzanie danych osobowych przez Wierzyciel jako administratora danych zgodnie z ustawÄ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
  z zagwarantowaniem użytkownikowi usÅugi wszelkich praw wynikajÄcych z niniejszej ustawy w tym zakresie.

 2. Dane osobowe podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera Wierzyciel S.A. nie bÄdÄ publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.

 1. Każdy Newsletter Wierzyciel S.A. zawiera:

 1. informacjÄ o Wierzyciel S.A. jako nadawcy,

 2. wypeÅnione pole „Temat” okreÅlajÄce treÅÄ Newslettera Wierzyciel S.A.,

 3. informacjÄ o sposobie rezygnacji z usÅugi Newsletter Wierzyciel S.A. lub zmiany adresu poczty elektronicznej subskrybenta.

 1. Wierzyciel zastrzega sobie prawo do zmiany treÅci „Regulaminu Åwiadczenia usÅugi Newsletter Wierzyciel S.A.” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów.

 2. Wierzyciel ma prawo do usuniÄcia adresu e-mail dowolnego subskrybenta z listy użytkowników bez podania przyczyny.

OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spÅaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalnoÅci
 • bez zgody wspóÅmaÅżonka
 • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: