Pożyczki gotówkowe
       
SkÅad osobowy organów statutowych Wierzyciel S.A.
RADA NADZORCZA
Wojciech Paździor - PrzewodniczÄcy Rady Nadzorczej
WyksztaÅcenie:
wyższe Absolwent Politechniki ÅlÄskiej z 2001r.
Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe – kierunek Informatyka i Technologia Informacyjna (2004r.)
Uniwersytet JagielloÅski w Krakowie – studia podyplomowe na kierunku ZarzÄdzanie kulturÄ (2014 – 2015r.).
Kariera zawodowa:
2009r. - nadal Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
2007r. - 2008r. CSK „Araneus” – konsultant, audytor
2003r. – 2007r. nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych
2003r. – 2005r. dziaÅalnoÅÄ gospodarcza w zakresie poÅrednictwa ubezpieczeniowego
2002r. „Arteria” Sp. z o.o.
   Zobacz peÅnÄ treÅÄ komunikatu EBI
MichaÅ Fudalej - ZastÄpca PrzewodniczÄcego Rady Nadzorczej
WyksztaÅcenie:
wyższe Politechnika ÅlÄska, Automatyka i Robotyka, studia ukoÅczone z tytuÅem inżyniera w 2005 roku,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ZarzÄdzanie, studia ukoÅczone z tytuÅem magistra w 2015 roku,
Kurs dla CzÅonków Rad Nadzorczych ukoÅczony w 2015 roku.
Kariera zawodowa:
  Od ukoÅczenia studiów inżynierkich stale zwiÄzny z przemysÅem i wdrożeniami maszyn w fimach takich jak: PZ Wuma Sp. z o.o., GS-Hydro Sp. z o.o. oraz Logstor Polska Sp. z o.o.
  Od 2008 roku prowadziÅ wÅasne biuro projektowe pod nazwÄ MGF Projekt MichaÅ Fudalej, a od 2014 roku jest Prezesem MGF Projekt Sp. z o.o. Przedmiotowe firmy zajmujÄ siÄ wdrożeniami automatyki oraz komputerowym projektowaniem maszyn.
  WspóÅautor patentu i zgÅoszeÅ patentowych.
   Zobacz peÅnÄ treÅÄ komunikatu EBI
Krzysztof Åwierkot - CzÅonek Rady Nadzorczej
WyksztaÅcenie:
wyższe Absolwent Politechniki ÅlÄskiej w Gliwicach – WydziaÅ Budownictwa z 2000r.
Kariera zawodowa:
2008r. – nadal GRUPA Metropolis (Metropolis Investments Sp. z o.o.; Metropolis Sp. z o.o.; GTB Metropolis Sp. z o.o.; WM Invest Sp. z o.o.) – Specjalista ds. technicznych
2005r. – 2008r. UrzÄd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach – Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Miasta
2004r. – 2005r. PHU JANTAR Ryszard Åach – Kierownik robót budowlanych
2002r. – 2004r. BUDOREMONT Sp. z o.o. – GÅ. Inżynier - koordynator
2001r. – 2002r. BAUMAT Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy – Doradca techniczny
2000r. – 2001r. INKOM ÅLÄSKI Sp. z o.o. – Inżynier budowy
   Zobacz peÅnÄ treÅÄ komunikatu EBI
Karol Kopiec - CzÅonek Rady Nadzorczej
WyksztaÅcenie:
wyższe Absolwent Politechniki ÅlÄskiej w Gliwicach w 2001r. WydziaÅ Mechaniczny – Technologiczny, Kierunek: Wychowanie Techniczne
Kariera zawodowa:
X/2005 – obecnie Saturn Planet Sp. z o.o. – Z-ca Kierownika DziaÅu ObsÅugi Klienta
X/2002 - IX/2005 Selgros Cash & Carry – Pracownik DziaÅu ObsÅugi Klienta
   Zobacz peÅnÄ treÅÄ komunikatu EBI
Marcin Klimas - CzÅonek Rady Nadzorczej
WyksztaÅcenie:
wyższe Technikum chemiczne – specjalnoÅÄ: Technologia przemysÅu chemicznego;
Akademia Ekonomiczna – WydziaÅ ZarzÄdzania – uzyskany dyplom magistra;
Uniwersytet ÅlÄski – WydziaÅ Prawa i Administracji – Podyplomowe studia prawa gospodarczego i handlowego;
UkoÅczony kurs kandydatów do rad nadzorczych spóÅek.
Kariera zawodowa:
  Centralne Laboratorium Chemiczne – Asystent;
  Huta „Bobrek” – ZakÅad koksowniczy – Kierownik przeróbki chemicznej;
  „ZakÅady Metalurgiczne” – Bytom – Kierownik ZakÅadu Koksowniczego;
  PTHU „BO-CARBO” Sp. z o.o. (ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom) – Z-ca Dyrektora, W-ce Prezes
  „CARBO-KOKS” Sp. z o.o. (ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom) - Z-ca Dyrektora, W-ce Prezes
   Zobacz peÅnÄ treÅÄ komunikatu EBI
ZARZÄD
Krzysztof Rzepka - Prezes ZarzÄdu
WyksztaÅcenie:
wyższe Absolwent Wyższej SzkoÅy Informatyki i ZarzÄdzania z 2006r. o kierunku systemy informatyczne i telekomunikacyjne.
Kariera zawodowa:
2003r. – 2010r. Kierownik Informatyki (2003-2008), CzÅonek ZarzÄdu (2008-2009), Doradca ZarzÄdu (2009-2010) – MikoÅowskiego Banku SpóÅdzielczego
2005r.- 2008r. Wierzyciel S.A. – Wiceprezes ZarzÄdu
2002r.- 2008r. Helikon Sp. z o.o. – CzÅonek ZarzÄdu
    Zobacz peÅnÄ treÅÄ komunikatu EBI
Dariusz Rzepka - Wiceprezes ZarzÄdu
WyksztaÅcenie:
wyższe Absolwent Politechniki ÅlÄskiej w Gliwicach z 2001r.
Wyższa SzkoÅa Bankowa w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie bankowoÅci – 2001 - 2002 r.
Kariera zawodowa:
2001r. - 2010r. MikoÅowski Bank SpóÅdzielczy w MikoÅowie – Inspektor, Kierownik DziaÅu ZarzÄdzania Ryzykami i SprawozdawczoÅÄ
2008r.- 2009r. Wierzyciel S.A. – Wiceprezes ZarzÄdu
2002r. - 2009r. Helikon Sp. z o.o. – Prezes ZarzÄdu
    Zobacz peÅnÄ treÅÄ komunikatu EBI
 


 
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spÅaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalnoÅci
  • bez zgody wspóÅmaÅżonka
  • dla osób samotnych z porÄczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez porÄczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: