Regulamin Newslettera Wierzyciel S.A. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter Wierzyciel S.A.”

   

 1. Wydawcą „Newsletter Wierzyciel S.A.” jest spółka działająca pod firmą Wierzyciel Spółka Akcyjna z siedzibą w Orzeszu zwana dalej Wierzyciel.

 2. Przedmiotem usługi „Newsletter Wierzyciel S.A.” jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Wierzyciel na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletterem Wierzyciel S.A.

 3. Usługa Newslettera Wierzyciel S.A. ma charakter bezpłatny i jest dostępna dla każdego użytkownika serwisu pod warunkiem spełnienia czynności, o której mowa w punkcie 6. Regulaminu.

 4. Newsletter Wierzyciel S.A. jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników nie częściej niż raz w tygodniu.

 5. Newsletter Wierzyciel S.A. zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, aktualną ofertę produktów finansowych Wierzyciel oraz instytucji finansowych współpracujących z Wierzyciel lub świadczących usługi za pośrednictwem Wierzyciel.

 6. Zamówienie i potwierdzenie chęci korzystania z usługi Newsletter Wierzyciel S.A. przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:

 • wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.wierzycielsa.pl w sekcji Newsletter,

 • zaakceptowaniu treści niniejszego „Regulaminu świadczenia usługi Newsletter Wierzyciel S.A.” poprzez zaznaczenie pola znajdującego się z lewej strony linka o treści „akceptuję regulamin”,

 • kliknięcie przycisku „+”.

Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera Wierzyciel S.A.

 1. Rezygnacja subskrybenta z usługi Newslettera Wierzyciel S.A. następuje poprzez dokonanie czynności wyrejestrowujących polegających na:

 • wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.wierzycielsa.pl w sekcji Newsletter,

 • kliknięcie przycisku „-” - (w tym momencie na adres e-mail subskrybenta zostaje wygenerowana automatyczna wiadomość z linkiem oznaczonym jako „Rezygnuję z usługi Newslettera Wierzyciel S.A.”,

 • klikniecie odpowiedniego pola – link oznaczony jako „Rezygnuję z usługi Newslettera Wierzyciel S.A.” w treści automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail wysłanej na adres subskrybenta,

Niezależnie od powyższego, każdy subskrybent Newslettera Wierzyciel S.A. może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w każdej wiadomości przesłanej przez Wierzyciel w ramach usługi Newsletter Wierzyciel S.A.
Po wykonaniu powyższych czynności użytkownik zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera Wierzyciel S.A.

 1. Zamówienie przez subskrybenta Newslettera Wierzyciel S.A. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. przetwarzanie danych osobowych przez Wierzyciel jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
  z zagwarantowaniem użytkownikowi usługi wszelkich praw wynikających z niniejszej ustawy w tym zakresie.

 2. Dane osobowe podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera Wierzyciel S.A. nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.

 1. Każdy Newsletter Wierzyciel S.A. zawiera:

 1. informację o Wierzyciel S.A. jako nadawcy,

 2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera Wierzyciel S.A.,

 3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter Wierzyciel S.A. lub zmiany adresu poczty elektronicznej subskrybenta.

 1. Wierzyciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści „Regulaminu świadczenia usługi Newsletter Wierzyciel S.A.” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów.

 2. Wierzyciel ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego subskrybenta z listy użytkowników bez podania przyczyny.


OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spłaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalności
 • bez zgody współmałżonka
 • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna4,50
Lombardowa5,00
Depozytowa4,00
Redyskonta weksli4,55
Dyskonta weksli4,60


placówki
Wykonanie: