Akcjonariat - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       Struktura własnościowa Wierzyciel S.A. - udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Ilość akcji w wolnym obrocie - 22,32%

Struktura kapitału akcyjnego Wierzyciel S.A. w podziale na poszczególne serie akcji
 

L.p.

Seria akcji

Wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect

Wartość nominalna (PLN)

Ilość akcji

Kapitał (PLN)

1

A (imienne uprzywilejowane)

NIE

1,00

2 000 000

2 000 000,00

2

B (imienne uprzywilejowane)

NIE

1,00

650 000

650 000,00

3

C (imienne uprzywilejowane)

NIE

1,00

1 000 000

1 000 000,00

4

D (imienne uprzywilejowane)

NIE

1,00

1 150 000

1 150 000,00

5

E (zwykłe na okaziciela)

TAK

1,00

2 300 000

2 300 000,00

6

F (zwykłe na okaziciela)

TAK

1,00

331 100

331 100,00

7

G (imienne nieuprzywilejowane)

NIE

1,00

100 000

100 000,00

 

Razem wszystkie serie akcji:

7 531 100

7 531 100,00

  
 

OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: