Kilka słów o firmie - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

 Historia firmy


1.     Początek działalności

Firma istnieje od 2003 roku i powstała w celu wypełnienia rosnącego zapotrzebowania rynku na usługi finansowe. W pierwszym etapie działalności spółka wykupowała wierzytelności od banków. Działania windykacyjne prowadzone w obrębie zakupionych należności doprowadziły do sukcesywnego egzekwowania nabytych wierzytelności. Równolegle z tymi działaniami poczyniono szereg inwestycji na rynku kapitałowym (obrót akcjami na rynku pierwotnym). Istotnym wydarzeniem w historii firmy było podpisanie umowy z firmą Helikon sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez Wierzyciel S.A. oraz działalność w zakresie budowy systemów IT dostosowanych do konkretnych potrzeb Klienta. Złożoność usług branży finansowej wymagała posiadania systemu operacyjnego do odpowiedniej ewidencji i księgowań oferowanych produktów finansowych, dlatego pozyskanie odpowiedniego zaplecza informatycznego (hardware i software) stanowiło jedną z głównych wytycznych działalności Zarządu w tamtym okresie. W wyniku podjętych działań firma opracowała (we współpracy z firmą Helikon Sp. z o.o.) aplikację „SKOP” – System Kompleksowej Obsługi Pożyczek spełniający wysokie wymagania stawiane tego typu oprogramowaniu. Dysponując odpowiednimi narzędziami i infrastrukturą niezbędną do sprawnej obsługi produktów finansowych spółka mogła rozpocząć działalność polegającą na sprzedaży pożyczek gotówkowych z wykorzystaniem sieci agencji kredytowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, która to działalność w sposób zasadniczy determinowała powołanie firmy Wierzyciel S.A. do życia w 2003r.

2.     Rozpoczęcie aktywności na rynku consumer finance – rozpoczęcie sprzedaży pożyczek pieniężnych

Firma zadebiutowała na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych w maju 2005r. Do stycznia 2008 r. spółka finansowała działalność operacyjną wyłącznie w oparciu o środki własne. W celu zwiększenia możliwości sprzedażowych, a tym samym zapewnienia ciągłej oferty sprzedaży pożyczek gotówkowych na rynku Zarząd spółki zdecydował się w 2008 roku na rozszerzenie źródeł finansowania własnej działalności o kredyt bankowy. Podjęte w tym zakresie działania pozwoliły na znaczne zwiększenie dynamiki sprzedaży w 2008 i 2009 roku co zaowocowało istotnym wzrostem obliga pożyczkowego i należności z tytułu odsetek oraz zwiększyło przychody spółki. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wspierana była przez głównego brokera finansowego - firmę „Helikon” sp. z o.o., z którą współpraca trwa od momentu rozpoczęcia inwestycji na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych i w znaczny sposób przyczyniła się do sprawnej dystrybucji produktu na terenie całego kraju (organizacja sieci sprzedaży, szkolenie agencji kredytowych, analiza ofert konkurencji).

3.     Debiut Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynek New Connect

Celem zwiększenia dynamiki sprzedaży pożyczek pieniężnych Wierzyciel S.A. zadebiutowała na rynku New Connect pozyskując dodatkowy kapitał na rozwój w postaci emisji akcji na okaziciela serii E i F oraz akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii G. Pierwsze notowanie akcji spółki Wierzyciel S.A. na rynku NewConnect odbyło się 8 września 2010r. Byliśmy 55 debiutantem na tym rynku w 2010 r. i 158 spółką notowaną w historii Alternatywnego Systemu Obrotu. W marcu 2014 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji 2.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000zł i łącznej wartości 2.000.000zł. Środki te zostały wykorzystane na dalszy rozwój akcji pożyczkowej. Nadmienić tutaj należy, że zarówno kredyt bankowy jak i obligacje zostały spłacone zgodnie z terminami wskazanymi w odpowiednich umowach.

4.     Zakończenie sprzedaży pożyczek pieniężnych

Z uwagi na niekorzystną, dynamiczną zmianę otoczenia biznesowego Emitenta (zakończenie prac legislacyjnych zmierzających m.in. do trwałego obniżenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowych) Zarząd zaprzestał działalności pożyczkowej i od połowy 2019 r. do chwili obecnej koncentruje się na obsłudze zbudowanego w latach ubiegłych własnego portfela pożyczkowego oraz zakupionych wcześniej wierzytelności. Formalne zakończenie aktywności Spółki na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych nastąpiło w dniu 8 grudnia 2023 r., kiedy to Zarząd złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wykreślenie Emitenta z rejestru instytucji pożyczkowych (komunikat EBI nr 9/2023). Emitent składając niniejszy wniosek wycofuje się z rynku consumer finance polegającego na udzielaniu nowych pożyczek.

5.     Strategia rozwoju

Aktualna strategia inwestycyjna Spółki zakłada inwestycje na rynku nieruchomości mieszkalnych i/lub komercyjnych w celu ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży, o czym Emitent informował komunikatem ESPI nr 4/2022 z dnia 11 listopada 2022r. Z uwagi na powyższe Spółka od 2022 roku prowadzi inwestycje na rynku nieruchomości wtórnych zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Zarząd zamierza kontynuować proces przedmiotowych inwestycji przy maksymalnym wykorzystaniu wolnych środków pieniężnych traktując tym samym rynek nieruchomości jako dominujący w rozwoju Spółki w przyszłych okresach.

Koncepcja uczestnictwa Wierzyciel S.A. w rynku nieruchomości mieszkalnych i/lub komercyjnych w sposób zasadniczy determinować będzie także kierunek jej rozwoju w przyszłości. Strategia Zarządu Spółki w tym zakresie zakłada stałe zwiększanie portfela posiadanych nieruchomości na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji województwa śląskiego. Należy przyznać, że dowolne metody określające pozycję firmy na rynku wskażą na niewielki liczbowy udział Spółki w olbrzymim rynku tego rodzaju usług. Niemniej jednak w ocenie Zarządu kontrolowane ryzyko tego typu inwestycji oraz obserwowany potencjał wzrostu cen nieruchomości w Polsce wydaje się być dobrym sposobem na zwiększanie wartości Wierzyciel S.A. w przyszłych okresach.

 


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: