Okresy zamknięte - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Okresy zamknięte dotyczące transakcji walorami Wierzyciel S.A.

    
W 2015 roku obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Spółki Wierzyciel S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla Spółki):

 • 28-01-2015r. - 11-02.2015r.
 • 27-03-2015r. - 27-05.2015r.
 • 15-07-2015r. - 29-07-2015r.
 • 27-10-2015r. - 10-11-2015r.


Pojęcie okresów zamkniętych

      Ustawa z dnia 29-07-2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zwane pierwotnymi insiderami (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):

"nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi".

 • Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamkniety obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.
 • Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Cisza informacyjna

     Ponadto okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.
OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
 • kwota od 200 do 11.000 PLN
 • okres spłaty do 48 m-cy
 • minimalny dochód 1.300 PLN
 • szybka decyzja
 • minimum formalności
 • bez zgody współmałżonka
 • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
 • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)
Logowanie dla pośredników

Login:

Hasło:


zaloguj 


Stopy procentowe NBP
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75
Dyskonta weksli3,50


placówki
Wykonanie: