Opis rynku Emitenta i strategia - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Opis rynku, na którym działa Wierzyciel S.A., wraz z określeniem pozycji Spółki na tym rynku oraz zarysem jej planów strategicznych

Firma Wierzyciel S.A. istnieje od 2003 roku i w pierwszym etapie działalności kupowała wierzytelności od banków. Od 2007 roku firma nie podejmuje aktywności w zakresie zakupu wierzytelności i w chwili obecnej również nie planuje aktywności inwestycyjnej w tym obszarze. W latach 2005 do 2019 Wierzyciel S.A. specjalizowała się w usługach rynku consumer finance tzn. udzielaniu pożyczek pieniężnych i był to główny rynek na którym Spółka koncentrowała aktywność inwestycyjną w tamtym okresie. W celu zwiększenia udziału w rynku Zarząd spółki zdecydował się w 2008 roku na rozszerzenie źródeł finansowania własnej działalności o kredyt bankowy. Podjęte w tym zakresie działania pozwoliły na znaczne zwiększenie dynamiki sprzedaży w kolejnych latach, co zaowocowało istotnym wzrostem obliga pożyczkowego i należności z tytułu odsetek oraz zwiększyło przychody Spółki. Kolejnym krokiem na drodze zwiększenia obrotów i udziału w rynku było upublicznienie Spółki w 2010 roku.

Z uwagi na niekorzystną, dynamiczną zmianę otoczenia biznesowego Emitenta (zakończenie prac legislacyjnych zmierzających m.in. do trwałego obniżenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowych) Zarząd zaprzestał działalności pożyczkowej i od połowy 2019 r. do chwili obecnej koncentruje się na monitoringu i windykacji zbudowanego w latach ubiegłych własnego portfela pożyczkowego oraz zakupionych wcześniej wierzytelności. Formalne zakończenie aktywności Spółki na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych nastąpiło w dniu 8 grudnia 2023 r., kiedy to Zarząd złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wykreślenie Emitenta z rejestru instytucji pożyczkowych (komunikat EBI nr 9/2023). Emitent składając niniejszy wniosek wycofuje się z rynku consumer finance polegającego na udzielaniu nowych pożyczek.

Aktualna strategia inwestycyjna Spółki zakłada inwestycje na rynku nieruchomości mieszkalnych i/lub komercyjnych w celu ich wynajmu i/lub dalszej odsprzedaży, o czym Emitent informował komunikatem ESPI nr 4/2022 z dnia 11 listopada 2022r.

Z uwagi na powyższe Spółka od 2022 roku prowadzi inwestycje na rynku nieruchomości wtórnych zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Zarząd zamierza kontynuować proces przedmiotowych inwestycji przy maksymalnym wykorzystaniu wolnych środków pieniężnych traktując tym samym rynek nieruchomości jako dominujący w rozwoju Spółki w przyszłych okresach.


Inwestycje w nieruchomości w Polsce mogą być atrakcyjne z kilku powodów, ale zawsze trzeba brać pod uwagę ryzyko i zmienność rynku. Oto kilka czynników, które warto rozważyć:

1.     Stabilny rynek: Polska ma stosunkowo stabilny rynek nieruchomości w porównaniu z niektórymi innymi krajami. Pomimo krótkoterminowych zmian, długoterminowe trendy wskazują na wzrost wartości nieruchomości.

2.     Rosnące ceny nieruchomości: W ostatnich latach ceny nieruchomości w Polsce rosły, zwłaszcza w większych miastach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Katowice. To może przyciągnąć inwestorów poszukujących wzrostu wartości swoich inwestycji.

3.     Rosnący rynek najmu: Zwiększające się wynagrodzenia oraz rosnąca liczba osób pracujących w sektorze usługowym sprawiają, że rynek najmu w Polsce się rozwija. Dla inwestorów poszukujących stałego dochodu z inwestycji, rynek wynajmu może być atrakcyjny.

4.     Rozwój infrastruktury: Inwestycje w infrastrukturę, takie jak nowe drogi, linie kolejowe czy lotniska, mogą wpływać na wzrost wartości nieruchomości w okolicach nowych inwestycji.

5.     Perspektywa obniżek stóp procentowych i funkcjonujące rządowe programy wsparcia zakupu nieruchomości: Niskie stopy procentowe, jak i programy wsparcia kredytobiorców hipotecznych sprzyjają inwestycjom w nieruchomości, ponieważ kredyty hipoteczne są bardziej dostępne i tańsze, co może zachęcać do zakupu nieruchomości zarówno dla celów mieszkaniowych, jak i inwestycyjnych.

6.     Ryzyko rynkowe: Pomimo powyższych zalet, inwestycje w nieruchomości w Polsce mogą wiązać się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza związanym z nadmiernym zadłużeniem, zmiennością rynku i ewentualnymi zmianami w przepisach regulujących rynek nieruchomości.

7.     Konieczność gruntownego zbadania rynku: Zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, konieczne jest gruntowne zbadanie rynku, w tym analiza lokalnych trendów, popytu i podaży, oraz ocena opłacalności inwestycji.


Podsumowując, inwestycje w nieruchomości w Polsce mogą być atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących stabilnych dochodów z najmu lub potencjalnego wzrostu wartości nieruchomości. Jednakże, jak w przypadku każdej inwestycji, istnieje pewne ryzyko, które należy uwzględnić i zbadanie rynku jest kluczowym krokiem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

 
Koncepcja uczestnictwa Wierzyciel S.A. w rynku nieruchomości mieszkalnych i/lub komercyjnych w sposób zasadniczy determinować będzie także kierunek jej rozwoju w przyszłości. Strategia Zarządu Spółki w tym zakresie zakłada stałe zwiększanie portfela posiadanych nieruchomości na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji województwa śląskiego. Należy przyznać, że dowolne metody określające pozycję firmy na rynku wskażą na niewielki liczbowy udział Spółki w olbrzymim rynku tego rodzaju usług, niemniej jednak w ocenie Zarządu kontrolowane ryzyko tego typu inwestycji oraz obserwowany potencjał wzrostu cen nieruchomości w Polsce wydaje się być dobrym sposobem na zwiększanie wartości Wierzyciel S.A. w przyszłych okresach.

Strategia spółki nie zawiera raportowania czynników ESG ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności. Zarząd Emitenta ma świadomość, że obszar ESG ma coraz większe znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w przyszłości rozważy jego wprowadzenie do strategii. 


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: