Opis rynku Emitenta i strategia - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       

Opis rynku, na którym działa Wierzyciel S.A., wraz z określeniem pozycji Spółki na tym rynku oraz zarysem jej planów strategicznych

Firma Wierzyciel S.A. istnieje od 2003 roku i w pierwszym etapie działalności kupowała wierzytelności od banków. Od 2007 roku firma nie podejmuje aktywności w zakresie zakupu wierzytelności i postrzega ten rynek jako drugorzędny na dzień dzisiejszy.

 Obecnie Wierzyciel S.A. specjalizuje się w usługach rynku consumer finanse, w tym w udzielaniu pożyczek gotówkowych i jest to główny rynek na którym działa. Firma zadebiutowała na rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych w maju 2005 roku i kontynuuje działalność do dnia dzisiejszego traktując ją jako podstawową. W celu zwiększenia udziału w rynku Zarząd spółki zdecydował się w 2008 roku na rozszerzenie źródeł finansowania własnej działalności o kredyt bankowy. Podjęte w tym zakresie działania pozwoliły na znaczne zwiększenie dynamiki sprzedaży w kolejnych latach, co zaowocowało istotnym wzrostem obliga pożyczkowego i należności z tytułu odsetek oraz zwiększyło przychody Spółki. Kolejnym krokiem na drodze zwiększenia obrotów i udziału w rynku było upublicznienie Spółki w 2010 roku.

 


Wykres 1: Obligo pożyczkowe Wierzyciel S.A. w latach 2007-2010

W Polsce od kilku lat utrzymują się korzystne warunki dla rozwoju rynku biznesu consumer finance. Jest to element gospodarki rynkowej związany z funkcjonowaniem gospodarstw domowych czyli środkami jakimi dysponują. Obecnie motorem działalności, który napędza koniunkturę jest to, że odnotowuje się stałe zainteresowanie zaciąganiem kredytów różnego typu. Tempo wzrostu wolumenu kredytów dla ludności w ostatnich latach przekraczało 30%, z tendencją do spowolnienia w ostatnim okresie w wyniku skutków kryzysu gospodarczego. W efekcie następują zmiany w strukturze sektora świadczącego usługi finansowe. Rośnie znaczenie usług bankowości detalicznej. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ocenia perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w najbliższych kilku latach optymistycznie. Uważa się, że najbardziej atrakcyjnym obszarem biznesowym w zakresie wzrostu i rentowności dla banków, firm pożyczkowych i pośredników kredytowych w perspektywie 2012 roku będą kredyty mieszkaniowe i gotówkowe.

Banki, firmy parabankowe oraz pośrednicy kredytowi muszą również liczyć się w najbliższych latach z ryzykami i kosztami. Należy uwzględnić kwestię upadłości konsumenckiej oraz nową ustawę o kredycie konsumenckim, która m.in. wpłynie na wzrost obowiązków informacyjnych kredytodawcy względem kredytobiorcy. Kluczowym zagadnieniem jest też potencjalne pogorszenie perspektyw rozwoju gospodarczego, co może spowodować wzrost wolumenu trudnych kredytów w portfelach kredytowych banków, firm pożyczkowych i pośredników kredytowych.

Według danych KNF kredyty dla gospodarstw domowych w bankach wzrosły o 10,2% z 407,8 mld zł na koniec 2009 r. do 449,3 mld zł na koniec września 2010 r. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych przyrost kredytów wyniósłby około 30,3 mld zł, a tempo wzrostu około 7,2%. Decydujący wpływ na przyrost kredytów dla gospodarstw domowych miało zwiększenie portfela kredytów mieszkaniowych. Nastąpiło w 2010 roku silne pogorszenie jakości portfela kredytów konsumpcyjnych w bankach, co przełożyło się na zaostrzenie polityki kredytowej w tym obszarze, skutkujące m.in. wyraźnym wyhamowaniem rozwoju tych kredytów. Stagnacja akcji kredytowej w obszarze consumer finance dotyczy w zasadzie każdego produktu. Z informacji UKNF potwierdzonych badaniami ankietowymi NBP wynika, że banki w dalszym ciągu zamierzają kontynuować zaostrzanie polityki kredytowej w obszarze consumer finance.

W rezultacie pojawiło się w bankach ujemne saldo odpisów na rezerwy, co jest przede wszystkim konsekwencją materializacji ryzyka związanego z segmentem klientów detalicznych. Ujemne saldo odpisów/rezerw związanych z kredytami konsumpcyjnymi wyniosło 5,7 mld zł, co oznacza wzrost w 2010 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 14,3%.

Z raportu Czekając na impuls opracowanego przez PricewaterhouseCoopers na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC wynika, że struktura kredytów konsumpcyjnych na koniec września 2010 r. była bardzo zbliżona do struktury na koniec grudnia 2009 r. Pozostałe kredyty konsumpcyjne (np. kredyty gotówkowe, kredyty w rachunku bieżącym) stanowiły 47% portfela, ratalne konsumpcyjne 33%, kredyty w kartach kredytowych 11% , a kredyty ratalne samochodowe 9%.

Kolejna teza badania opisanego w raporcie mówi, że dominującym celem zaciągania kredytów konsumenckich są bieżące wydatki, cel ten został wskazany przez 43% ankietowanych. Znacząca grupa kredytobiorców przeznacza środki uzyskane z kredytu na zakup sprzętu RTV/AGD, remont mieszkania bądź zakup samochodu. Jedynie 6% badanych wskazało, że kredyty umożliwiają im podwyższenie swoich kwalifikacji natomiast 8% klientów, że pozwalają na spędzenie udanego urlopu. Cel, na jaki klienci decydują się przeznaczyć środki uzyskane z kredytu, decyduje o wyborze konkretnego produktu z oferty consumer finance. Wydatki bieżące finansowane są najczęściej poprzez kredyt w karcie kredytowej lub kredyt odnawialny, jak również przy wykorzystaniu kredytu gotówkowego. W naturalny sposób zakup sprzętu RTV/AGD jest głównym motywem zaciągnięcia kredytu ratalnego. Remont mieszkania jest najczęściej finansowany kredytem gotówkowym, kredytem odnawialnym lub pożyczką hipoteczną.

Rynek pożyczek gotówkowych ze względu na bardziej liberalną formę (bardziej atrakcyjną dla klienta) uzyskuje w ostatnich latach przewagę nad formalnie definiowanymi umowami kredytowymi. Zaostrzenie polityki kredytowej przez banki przyczynia się do wzrostu wartości narzędzia finansowego jakim jest pożyczka. Informacje KNF publikowane w 2010 roku wskazują, że banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów, głównie konsumpcyjnych, dla gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy sprawia, że potencjalny klient wybiera nie tylko te najtańsze produkty kredytowe, ale te z najbardziej przystępnym procesem weryfikacji. Mniej restrykcyjne na etapie przyznawania pożyczki gotówkowe są w stanie szybciej i sprawniej zaspokoić potrzeby konsumentów, pomimo stosunkowo wysokiej ceny.

Wierzyciel S.A. dzięki doświadczeniu z dziedziny finansów i ekonomii oraz wieloletniej praktyce na rynku bankowym, stworzył pakiet precyzyjnych, ale przystępnych regulacji, dzięki którym od lat dokonuje dynamicznej ekspansji rynku docierając do szerokiego grona klientów. Instytucje parabankowe od banków różnią się tym, że nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego ani przepisom prawa bankowego. Pożyczają ze środków własnych, a nie jak banki z depozytów wniesionych przez innych klientów. Pożyczając pieniądze, nie trzeba też określać celu, na jaki je wydamy. W lutym 2010 roku KNF przyjęła Rekomendację T, która jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów detalicznych, bazujących na zasadzie rzetelnego badania zdolności kredytowej klienta. Zalecenia wdrożone do praktyki bankowej na jesieni 2010 roku zmuszają banki, aby rygorystycznie sprawdzać zdolność kredytową klientów. Wprowadzenie Rekomendacji T w życie stało się dla instytucji parabankowych szansą na rozwój rynku zbytu swoich produktów i przejęcie części dotychczasowych klientów banków. W rezultacie to działanie przełoży się na większe możliwości sprzedażowe przy zastosowaniu bardziej rygorystycznej selekcji klientów pod kątem ryzyka związanego z pożyczaniem środków pieniężnych.

Rynek pożyczek gotówkowych charakteryzuje się dużą konkurencją, którego głównymi podmiotami są banki. Konkurencję dla firmy Wierzyciel S.A. stanowią głównie firmy udzielające pożyczek gotówkowych poza systemem bankowym, o złagodzonym procesie badania wiarygodności i nieco zliberalizowanych procedurach. Szybkie pożyczki kojarzone są przede wszystkim z brytyjską instytucją finansową Provident. Firma pożycza z własnego kapitału, a zasłynęła obsługą docierająca bezpośrednio do domu klienta opartą o nawet tygodniowe spłaty rat. Drugą znaną instytucją parabankową jest firma Kredyty Chwilówki, oferujące szeroką gamę kredytów, począwszy od gotówkowych, oddłużeniowych, aż po "szybką pożyczkę w 15 minut". Zarówno Provident jak i Kredyty Chwilówki posiadają już rozpoznawalną markę w świadomości klientów. Celem działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych (SKOK) jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków oraz udzielanie im pożyczek i kredytów. Jeszcze innym typem zadłużenia jest pożyczka społecznościowa, polegająca na umieszczeniu ogłoszenia w portalu internetowym o zamiarze zaciągnięcia pożyczki na konkretny cel z informacjami o odsetkach i terminie spłaty pożyczki. Na dany moment liczą się na tym rynku tym podmioty o nazwie kokos.pl i smava.pl.

Koncepcja uczestnictwa Wierzyciel S.A. w rynku sprzedaży pożyczek gotówkowych w sposób zasadniczy determinować będzie także kierunek jej rozwoju w przyszłości. Strategia Zarządu Spółki w tym zakresie zakłada stałe powiększanie wolumenu obrotów sprzedaży pożyczek gotówkowych przy współudziale agencji pożyczkowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Należy przyznać, że dowolne metody określające pozycję firmy na rynku wskażą na znikomy liczbowy udział Spółki w olbrzymim rynku tego rodzaju usług. Istotnym faktem jest, przy uwzględnieniu kryterium geograficznego, obecność współpracujących 400 biur pośredników kredytowych we wszystkich województwach w Polsce. Jest to stabilny potencjał zwiększania udziału w rynku, przy zachowaniu zrównoważonej polityki zarządzania kosztami.

Warto zaznaczyć, że oferta Wierzyciel S.A. skierowana jest głównie do osób fizycznych. Przy uwzględnieniu doświadczenia pracowników oraz posiadając do dyspozycji odpowiednie narzędzia i infrastrukturę niezbędną do sprawnej obsługi produktów finansowych należy spodziewać się wzrostu popytu na usługi świadczone przez Spółkę. Nasza strategia uwzględnia zarządzanie i budowę portfela klientów przy zachowaniu priorytetu zrównoważonego ryzyka związanego z pożyczaniem środków finansowych.


OFERUJEMY
Pożyczki gotówkowe 
  • kwota od 200 do 11.000 PLN
  • okres spłaty do 48 m-cy
  • minimalny dochód 1.300 PLN
  • szybka decyzja
  • minimum formalności
  • bez zgody współmałżonka
  • dla osób samotnych z poręczycielem (do 5.100 PLN)
  • dla osób samotnych bez poręczyciela (do 1.700 PLN)Stopy procentowe NBP
Referencyjna4,50
Lombardowa5,00
Depozytowa4,00
Redyskonta weksli4,55
Dyskonta weksli4,60


placówki
Wykonanie: