Pożyczki gotówkowe - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
 
               Firma Wierzyciel S.A. specjalizuje się w sprzedaży pożyczek gotówkowych na terenie całego kraju z wykorzystaniem biur pośrednictwa finansowego.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK GOTóWKOWYCH PRZEZ
WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 


1. Informacje ogólne
 • pożyczka gotówkowa udzielana przez „WIERZYCIEL" S.A. to pożyczka dla osób fizycznych, posiadających stałe, wiarygodne i udokumentowane przychody, stałe zameldowanie, realizowana za pośrednictwem biur pośrednictwa finansowego;
 • spłata pożyczki wraz z odsetkami następuje w stałych płatnościach, w okresach miesięcznych, licząc od dnia wypłaty;
 • minimalny wiek Pożyczkobiorcy i Poręczyciela - 18 lat;
 • maksymalny wiek Pożyczkobiorcy i Poręczyciela w chwili złożenia wniosku o pożyczkę - 68 lat;
 • bezwzględnie wymagane konto bankowe do przelewu środków pieniężnych z pożyczki.
 

2. Ogólne warunki udzielania pożyczek dla Pożyczkobiorcy i Poręczyciela
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • źródła dochodu: umowa o pracę, renta, emerytura:
 • w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony wymagany jest przynajmniej 3 miesięczny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy lub udokumentowana ciągłość zatrudnienia - w chwili zaciągnięcia pożyczki umowa o pracę musi być ważna jeszcze przez co najmniej trzy miesiące;
 • w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zatrudnienie minimum 3 miesiące u obecnego pracodawcy lub udokumentowana ciągłość zatrudnienia;
 • minimalny dochód Pożyczkobiorcy i/lub Poręczyciela: 1.300,00 zł  netto (nie dotyczy pożyczki do 3 600 zł dla małżeństw z dwoma dochodami, o której mowa w pozycji nr 4 poniższej tabeli).
 
3. Czynniki dyskwalifikujące uzyskanie pożyczki i wykluczające Poręczyciela:
 • nie przyznanie się do zadłużenia w innych bankach;
 • obciążenie wynagrodzenia (np.: komornik ,itp.);
 • negatywna opinia o Pożyczkobiorcy lub Poręczycielu;
 • występowanie w bazach danych nierzetelnych klientów.
 
4. Wymagane dokumenty:
Ogólnie:
 • wniosek o pożyczkę;
 • formularz informacyjny;
 • weksel in blanco;
 • deklaracja wekslowa wystawcy(ów) weksla,
 • deklaracja wekslowa Poręczyciela(li),
 • oświadczenie Poręczyciela ( o solidarnym poręczeniu pożyczki );
 • umowa pożyczki pieniężnej - 2 egzemplarze;
 • kserokopia dowodu osobistego oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • zaświadczenie o osiąganych dochodach:
 
Osoby zatrudnione na zasadzie umowy o pracę:
 • zaświadczenie od pracodawcy o osiąganych średnich dochodach netto za ostatnie 3 miesiące;
 
Emeryci i renciści:
 • emerytura – kserokopia decyzji ZUS (waloryzacji) + jeden z poniższych dokumentów:
  a) kserokopia odcinka emerytury nie starszego niż z poprzedniego miesiąca,
  b) wyciąg z konta z wpływem kwoty świadczenia za poprzedni miesiąc,
  c) zaświadczenie wystawione przez ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia,
 • renta ( stała, czasowa )kserokopia decyzji ZUS (waloryzacji) i opinii lekarskiej + jeden z poniższych dokumentów:
  a) kserokopia odcinka emerytury nie starszego niż z poprzedniego miesiąca,
  b) wyciąg z konta z wpływem kwoty świadczenia za poprzedni miesiąc,
  c) zaświadczenie wystawione przez ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia,
 
Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne:
 • zaświadczenie o dochodach netto z trzech ostatnich miesięcy ( oryginał );
 • decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego (kserokopia).
 
5. Warunki szczegółowe:
 • zdolność do zaciągnięcia pożyczki ( poręczenia ): dochód netto - spłata ( rata kapitałowo-odsetkowa ) > ilość osób na utrzymaniu x 450 zł;
 • przy wyliczeniu zdolności zaciągnięcia pożyczki należy uwzględnić inne zobowiązania wskazane przez pożyczkobiorcę i o ich wysokość pomniejszyć dochód;
 • osoby samotne: dochód netto - spłata ( rata kapitałowo-odsetkowa ) > 900 zł;
 
6. Poręczyciel:
 • poręczać może osoba samotna lub małżeństwo;
 • przy ocenie zdolności do poręczenia małżeństwa uwzględniamy oba dochody;
 • przy wyliczeniu zdolności do poręczenia należy uwzględnić inne zobowiązania wskazane przez poręczyciela i o ich wysokość pomniejszyć dochód.
 
7. Formy zabezpieczenia pożyczki:
 • weksel własny in blanco;
 • poręczenie wekslowe;
 • inne formy zabezpieczenia akceptowane przez WIERZYCIEL S.A.
 
8. Uwagi końcowe:
 • Pożyczkobiorca i Poręczyciel zawsze podają własny nr telefonu lub grzecznościowy (z podaniem imienia i nazwiska właściciela telefonu);
 • do dokumentacji pożyczkowej należy obowiązkowo dołączyć również:
a) zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach - potwierdzenie zatrudnienia i danych personalnych ( telefon do pracodawcy; imię, nazwisko oraz stanowisko osoby potwierdzającej zatrudnienie ) z podpisem osoby dokonującej potwierdzenia zatrudnienia;
b) nr rachunku bankowego na jaki mają zostać przelane środki pieniężne z tytułu udzielonej pożyczki ze wskazaniem właściciela tego rachunku;
c) w przypadku małżeństw z dwoma różniącymi się adresami stałego zameldowania, bądź zameldowaniu tymczasowym konieczne jest wskazanie przez pożyczkobiorców adresu do korespondencji;
d)
wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone przez osobę sporządzającą wniosek o pożyczkę ( upoważnionego Agenta ) pieczątką za zgodność z oryginałem oraz własnoręcznym podpisem;
 • zaświadczenie o dochodach jest ważne 30 dni od daty wystawienia i winno być podpisane przez dyrektora, głównego księgowego lub osobę upoważnioną - wymagana pieczątka imienna. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności zatrudnienia, potwierdzenie zatrudnienia może nastąpić poprzez przedłożenie raportu RMUA z ostatnich 3 miesięcy;
 • przedkładane zaświadczenia o zatrudnieniu muszą być oryginalne;
 • osoba sporządzająca dokumentację pożyczkową musi posługiwać się pieczątką firmową lub pieczątką imienną z numerem PESEL;
 • na dokumentacji pożyczkowej - nie skreślamy i nie używamy korektora;
 • formularz informacyjny, wzór umowy pożyczki pieniężnej, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki oraz aktualną Taryfę opłat i prowizji Wierzyciel S.A., należy wręczyć Klientowi;
 • w uzasadnionych przypadkach Wierzyciel S.A. może wymagać od Pożyczkobiorców/Poręczycieli uzupełnienia dokumentacji poprzez przedłożenie innych niż wskazane w obowiązujących warunkach dokumenty;
 • WIERZYCIEL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o pożyczkę bez podania przyczyny;
 • WIERZYCIEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty przyznanej pożyczki bez podania przyczyny, za zgodą Wnioskodawcy.

9. Produkty:

  Podział produktów Wierzyciel S.A. ze względu na typ produktu, wysokość całkowitej kwoty pożyczki oraz długość okresu spłaty

  L.p.:

  Typ produktu:

  Całkowita kwota pożyczki
  [PLN]:

  Długość okresu spłaty pożyczki
  [m-c]:

  Pobierz
  Formularz informacyjny *

  MIN.

  MAX.

  MIN.

  MAX.

  1.

  Pożyczka dla osób samotnych oraz bez zgody współmałżonka (min. dochód 1 300,00 zł netto):

  200,00

  1 800,00

  1

  16

  Formularz informacyjny *

  2.

  Pożyczka dla osób samotnych oraz bez zgody współmałżonka (min. dochód 1 800,00 zł netto):

  200,00

  2 200,00

  1

  18

  Formularz informacyjny *

  3.

  Pożyczka dla małżeństw z 1 dochodem:

  200,00

  2 000,00

  3

  24

  Formularz informacyjny *

  4.

  Pożyczka dla małżeństw z 2 dochodami (gdzie pierwszy dochód ≥ 1400 zł netto, a drugi dochód
  ≥ 1000 zł netto):

  200,00

  3 600,00

  3

  36

  Formularz informacyjny *

  5.

  Pożyczka bez zgody współmałżonka z poręczycielem ( nie więcej niż trzykrotność niższego wynagrodzenia netto Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela ) - z zastrzeżeniem, że kwota pożyczki nie może przekroczyć trzykrotności niższego wynagrodzenia netto Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela:

  200,00

  5 100,00

  3

  40

  Formularz informacyjny *

  6.

  Pożyczka dla małżeństwa z 2 dochodami:

  200,00

  5 100,00

  3

  40

  Formularz informacyjny *

  7.

  Pożyczka dla małżeństwa z 1 dochodem i 1 poręczycielem:

  200,00

  5 100,00

  3

  40

  Formularz informacyjny *

  8.

  Pożyczka dla osoby samotnej z 1 poręczycielem:

  200,00

  5 100,00

  3

  40

  Formularz informacyjny *

  9.

  Pożyczka dla małżeństw z 2 dochodami i z 1 poręczycielem:

  200,00

  11 000,00

  3

  48

  Formularz informacyjny *

  10.

  Pożyczka dla małżeństw z 1 dochodem i z 2 poręczycielami:

  200,00

  11 000,00

  3

  48

  Formularz informacyjny *

  11.

  Pożyczka dla osób samotnych z 2 poręczycielami:

  200,00

  11 000,00

  3

  48

  Formularz informacyjny *

* Formularze informacyjne zamieszczone w powyższej tabeli zawierają dane dla poszczególnych produktów wyliczone przy założeniu najwyższej całkowitej kwoty pożyczki z najdłuższym okresem jej spłaty.

OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: