RODO - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
 
Klauzula informacyjna RODO:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, że:
 1. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Wierzyciel S.A., ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu:
 • realizacji umowy kupna/sprzedaży na podstawie zawartej umowy, 
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych oraz Partnerów biznesowych na podstawie wyrażonej zgody,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prowadzenia rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody.
 1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Panią Agnieszkę Kłak. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych możesz kierować na e-mail: iod@wierzycielsa.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1).
 2. Odbiorcami Twoich danych będą dostawcy usług, którym powierzamy Twoje dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 4. Masz prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informację o miejscu udostępnienia danych.
 5. Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych.
 6. Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody.
 7. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych.
 8. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania  Twoich danych niezgodnego z prawem.
 9. Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Tobą.
 

OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: