Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2013r. - Kredyty gotówkowe, Pożyczki gotówkowe
Pożyczki gotówkowe
       
2013-05-31, dodano przez admin
Kategorie: raporty ] [ debiut NC ] [ Spotkania ]

 
Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2013 r., na godz. 1300, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305.Spotkanie z Inwestorami - Starsze »
« Nowsze - Treść uchwał podjętych na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013r.


OFERUJEMY


Stopy procentowe NBP
Referencyjna6,75
Lombardowa7,25
Depozytowa6,25
Redyskonta weksli6,80
Dyskonta weksli6,85


placówki
Wykonanie: